NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Analyse: Danmark som kommerciel og økonomisk kollektiv trafiknation – en europæisk sammenligning

DI Transport har fået indsamlet sammenligninge data om kollektiv trafik i de europæiske lande.

Analysen konkluderer, at Danmark er blandt den tredjedel af de europæiske lande, hvor brugen af kollektiv trafik (persontransportarbejdet) er højest. Der køres nogenlunde lige meget med bus og tog i Danmark, mens der i andre lande er en mere skæv fordeling, hvor enten bussen eller toget anvendes mest.

Hvis man ser isoleret på den skinnebårne trafik, så klarer Danmark sig godt i europæisk sammenhæng. Antallet af passagerkilometer pr. indbygger er højt, ligesom rejseomfanget pr. sporkilometer er højt. Det skal ses i lyset af, at der ikke er lige så mange kilometer spor pr. indbygger som i de fleste andre lande, hvilket til dels kan hænge sammen med, at Danmark er et forholdsvis lille land.

Når man ser på, i hvor høj grad den kollektive trafik er i stand til at finansiere sig selv gennem billetindtægter, så er der rum for forbedring. Billetpriserne er forholdsvis høje, men alligevel placeres Danmark i den lave ende af mellemgruppen, når man ser på togtrafikkens selvfinansieringsgrad. Det indikerer, at der er potentiale for omkostningseffektiviseringer. Transportministeriets sektoranalyse for jernbanen har set nærmere på dette og er kommet til samme konklusion.

Læs analysen her: danmark-som-kollektiv-trafiknation