Om Brancheforeningen
Dansk Kollektiv Trafik

Foreningens overordnede formål er at varetage branchemæssige interesser for operatører i kollektiv trafik samt tilknyttede og relaterede mobilitetsfremende transportformer.

Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik arbejder for at samle og styrke den kollektive trafik gennem en bedre og mere koordineret indsats over for politiske beslutningstagere, myndigheder og andre interessenter samt bestillere af kollektiv trafik.

Metro Service medarbejdere - stewarder

Hvad er kollektiv trafik?
I foreningen opfatter vi kollektiv trafik som både bus, tog, letbaner, metro samt tilknyttede og relaterede mobilitetsfremmende transportformer f.eks. erhvervsmæssig personbefordring i personbiler, bybiler og -cykler, der i fællesskab giver passagererne mulighed for at skabe sammenhængende rejser fra start til slutmål.

Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik er stiftet i juni 2016 og indtrådt som medlemsforening i DI.

Foreningen arbejder aktivt for:

  • At skabe de bedste politiske, økonomiske og lovgivningsmæssige rammevilkår for operatører af kollektiv trafik, så der skabes grundlag for den mest lønsomme og forretningsfremmende drift.
  • At der skabes grundlag for en positiv passagerudvikling, så flere benytter den kollektive trafik. Målet er en vækst i den kollektive trafiks andel af det samlede transportarbejde.
  • At der skabes bedre sammenhæng og koordinering mellem de forskellige transportformer inden for kollektiv trafik, så passagererne oplever mere sammenhængende rejser med mindre spildtid og større komfort. Der skal fremmes nye løsninger, der bringer passagererne fra udgangspunkt til bestemmelsessted uden brug af andre transportmidler end kollektiv trafik samt tilknyttede og relaterede mobilitetsfremmende transportformer.
  • At der politisk fastlægges en plan for konkurrenceudsættelse af operatørrollen på hele jernbanenettet.
  • At der sikres gennemsigtighed, så alle markedsoperatører sikres lige adgang til materiel, stationer, vedligeholdelsesanlæg samt billet- og informationssystemer.
  • At der skabes de bedste forudsætninger for it-løsninger, billet- og informationssystemer samt organisatoriske strukturer, der understøtter en højere produktivitet i sektoren, større passagerfremgang og mere sammenhængende rejser. Gennem produktivitets- og effektivitetsfremmende tiltag kan tilskudsbehovet pr. passager således reduceres, hvilket både skaber råderum for mere kollektiv trafik og bedre økonomiske forudsætninger hos operatørerne.
  • At der skabes grundlag for nye serviceydelser over for passagererne og innovative tiltag, der fremmer passagertilfredsheden og -væksten.
  • At skabe en hensigtsmæssig opgavedeling mellem myndigheder og private aktører.
  • At skabe en større gennemsigtighed ved valg af investeringer i den kollektive trafik

DOWNLOAD VEDTÆGTER